ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวนมาก ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ ก็เป็นแนวคิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืนได้ด้วย

ในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ เป็นจำนวนมาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้คัดสรรสินค้าการท่อง เที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ทั่วทั้ง๕ ภูมิภาค เพื่อเป็นฐานข้อมูลสินค้า การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นทางเลือกใหม่สําหรับผู้เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อนําไปขยายผลด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการตลาดต่อไป

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ มูลนิธิชัยพัฒนา จ.สมุทรสงคราม

โครงการนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยเน้น วัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมทั้งสงวนรักษาความ จริงแท้แบบดังเดิมของชุมชนให้คงอยู่

อ่านรายละเอียด
หมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช

วิกฤตน้้ำเมื่อปี 2539 สร้างความเสียหายทางการเกษตรอย่างรุนแรง แต่ชาวคีรีวงก็ยังมีจิตใจที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะยืนหยัดเพื่อพัฒนาบ้านเกิด

อ่านรายละเอียด
แหล่งเกษตรบ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

บนผืนดินบนภูเขา มีการจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการทดน้ำเข้าไปเพื่อทีานาขันบันได เกิดเป็นทุ่งข้าวเขียวขจี ที่ให้ทั่งผลผลิต และทัศนียภาพอันตระการตาดึงดูดให้เข้าไปสัมผัส นาข้าวขั้นบันได

อ่านรายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะยอโฮมสเตย์ จ.สงขลา

เกาะยอเป็นเกาะเล็กๆ มีพื้นที่ประมาณเก้าพันกว่าไร่ เชื่อมกับแผ่นดินใหญ่โดย สะพานติณสูลานนท์ ทะเลของเกาะยอเป็นทะเลสามน้ำ

อ่านรายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านจักสานบางเจ้าฉ่า จ.อ่างทอง

ภาพแรกทีเห็นเมื่อเข้ามาในบ้านยาง ตาบลบางเจ้าฉ่า สองข้างทางถูกจัดวางด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่ถูกดูแลอย่างดี ทําให้ทัศนียภาพรอบหมู่บ้านนั้นรีนรมย์

อ่านรายละเอียด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.จันทบุรี

ปัจจุบันป่าชายเลนบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจัดเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และ สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 30 ชนิด

อ่านรายละเอียด