ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวนมาก ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ ก็เป็นแนวคิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืนได้ด้วย

ในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ เป็นจำนวนมาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้คัดสรรสินค้าการท่อง เที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ทั่วทั้ง๕ ภูมิภาค เพื่อเป็นฐานข้อมูลสินค้า การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นทางเลือกใหม่สําหรับผู้เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อนําไปขยายผลด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการตลาดต่อไป

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนลุงโชค จ.นครราชสีมา

ด้วยความรู้ที่มีอยู่เดิมจากการศึกษาทางด้านเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลุงโชคจึงนำความรู้ด้านวนเกษตรเกียวกับไม้หลายระดับ ทั้งไม้ชั้นบน ชั้นกลาง ชั้นล่าง และเหง้าไม้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์

อ่านรายละเอียด
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาขยายผลตามโครงการพระราชดำริ จ.ลพบุรี

ภายใต้ความสงบร่มรื่น ร่มเงาไม้ใหญ่ อากาศถ่ายเท ลมพัดเย็นสบาย มีทุ่งหญ้า มีแหล่งน้้ำ  มีพื้นที่ เพาะปลูกพืชสวนหลากหลายชนิด ทําให้สัมผัสได้ถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย

อ่านรายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์

หากใครมีปัญหาเรืองพีนทีจากัดในการเพาะปลูก ทีบ้านโคกเมือง สามารถแก้ไขปัญหานี้ให้กับเกษตรกรได้โดยไม่ยาก เพียงแต่ขอให้เปิดใจและเข้ามาเรียนรู้ เรื่องยาก ๆ

อ่านรายละเอียด
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อเป็นการระลึก ในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทําการรวบรวมและพัฒนาพันธุ์พืชพื้นบ้าน

อ่านรายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยวเกษตรบ้านสามเหลี่ยม จ.สุพรรณบุรี

หมู่บ้านนี้มีการพึ่งพาตัวเองอย่างเข้มแข็ง และดำเนินชีวิตด้วยวิถีเกษตรผสมผสานอย่างกลมกลืน ในหนึ่งปีไม่มีเดือนไหนที่เสียไโดยเปล่า

อ่านรายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยแม่สลองนอก จ.เชียงราย

ที่ดอยแม่สลองถือว่าเป็นแหล่งปลูกชาที่ดี คืออยู่เหนือระดับนาทะเลสูงกว่า 1200 เมตร อากาศ เย็นจัด ปลอดสารพิษ จึงจะได้ใบชาที่มีคุณภาพ โดยการเก็บ ใบยอด สามใบแรก

อ่านรายละเอียด