ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวนมาก ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ ก็เป็นแนวคิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืนได้ด้วย

ในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ เป็นจำนวนมาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้คัดสรรสินค้าการท่อง เที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ทั่วทั้ง๕ ภูมิภาค เพื่อเป็นฐานข้อมูลสินค้า การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นทางเลือกใหม่สําหรับผู้เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อนําไปขยายผลด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการตลาดต่อไป

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านซำตารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ณ บ้านซาตารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีผืนดินมหัศจรรย์ที่สามารถปลูกผลไม้หลากหลายจากทั่วประเทศ ไว้ได้ในจังหวัด ๆ เดียว โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนล่าง ติดชายแดนไทย-กัมพูชา

อ่านรายละเอียด
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก

ที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ตามพระราชดาริเอาไว้ ทั้งกังหันน้ํา และ โครงการแก้มลิง โครงการป้าบัดนาเสีย แนวคิดในการพัฒนาดิน นา ป่า คน การสร้างพลังงาน

อ่านรายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านจักสานบางเจ้าฉ่า จ.อ่างทอง

ภาพแรกทีเห็นเมื่อเข้ามาในบ้านยาง ตาบลบางเจ้าฉ่า สองข้างทางถูกจัดวางด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่ถูกดูแลอย่างดี ทําให้ทัศนียภาพรอบหมู่บ้านนั้นรีนรมย์

อ่านรายละเอียด
สวนลุงโชค จ.นครราชสีมา

ด้วยความรู้ที่มีอยู่เดิมจากการศึกษาทางด้านเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลุงโชคจึงนำความรู้ด้านวนเกษตรเกียวกับไม้หลายระดับ ทั้งไม้ชั้นบน ชั้นกลาง ชั้นล่าง และเหง้าไม้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์

อ่านรายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบัวเทิง จ.อุบลราชธานี

บ้านบัวเทิง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่อายุเกีอบ 180 ปีหรือตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2372  ส่วนชื่อนั้นสอดคล้องกับที่ตั้งคือ “หนองบัว” กับ “เทิง” ที่แปลว่าที่สูง ด้วยความที่สภาพพื้นที่ เหมาะสมกับการทําการเกษตรและเพาะปลูก  

อ่านรายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์

หากใครมีปัญหาเรืองพีนทีจากัดในการเพาะปลูก ทีบ้านโคกเมือง สามารถแก้ไขปัญหานี้ให้กับเกษตรกรได้โดยไม่ยาก เพียงแต่ขอให้เปิดใจและเข้ามาเรียนรู้ เรื่องยาก ๆ

อ่านรายละเอียด