ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวนมาก ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ ก็เป็นแนวคิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืนได้ด้วย

ในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ เป็นจำนวนมาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้คัดสรรสินค้าการท่อง เที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ทั่วทั้ง๕ ภูมิภาค เพื่อเป็นฐานข้อมูลสินค้า การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นทางเลือกใหม่สําหรับผู้เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อนําไปขยายผลด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการตลาดต่อไป

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรบ้านแม่แจ๋ม จ.ลำปาง

ภูเขาโอบล้อมรอบหมู่บ้านแม่แจ๋ม จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี แม้จะไม่มีสัญญาณ โทรศัพท์ แต่ที่นีก็มีอะไรน่าสนใจ เหมาะแก่การพักใจจากความวุ่นวายของโลกภายนอกได้อย่างอบอุ่น

อ่านรายละเอียด
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก

ที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ตามพระราชดาริเอาไว้ ทั้งกังหันน้ํา และ โครงการแก้มลิง โครงการป้าบัดนาเสีย แนวคิดในการพัฒนาดิน นา ป่า คน การสร้างพลังงาน

อ่านรายละเอียด
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อเป็นการระลึก ในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทําการรวบรวมและพัฒนาพันธุ์พืชพื้นบ้าน

อ่านรายละเอียด
อาศรมวงศ์สนิท จ.นครนายก

สถานที่แห่งนี้เป็นที่แสวงหามิติที่ลึกซึ้งทางจิตวิญญาณของ คนรุ่นใหม่ และเป็นที่พักในยามเหนื่อยล้าของนักกิจกรรมทางสังคม เริ่มต้นผ่านสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่าง “แพชักรอก” ที่จะพาข้ามฟากฝังคลอง ไปเยือนในทีที่รถยนต์เข้าไม่ถึง!

อ่านรายละเอียด
ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลพริ้ว จ.จันทบุรี

ในทุก ๆ ปี ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ที่จังหวัดจันทบุรี จะมีเงาะสีแดงสดพวงโต มังคุดดกเต็มต้น ลองกองลูกอวบ หรือจะทุเรียนล่อตายัวใจ และผลไม้อื่นๆ อีกมากมาย

อ่านรายละเอียด
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรน้อย (หมู่บ้านอนุรักษ์ธรรมชาติสู่ชนบท) จ.พระนครศรีอยุธยา

บ้านทรงสเปนชั้นเดียวตั้งเด่นขนาบข้างด้วยสวนกล้วย และสวนผักสมุนไพรนานาชนิด ที่นี่โดดเด่นในเรืองการปลูกกล้วย

อ่านรายละเอียด