ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวนมาก ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ ก็เป็นแนวคิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืนได้ด้วย

ในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ เป็นจำนวนมาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้คัดสรรสินค้าการท่อง เที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ทั่วทั้ง๕ ภูมิภาค เพื่อเป็นฐานข้อมูลสินค้า การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นทางเลือกใหม่สําหรับผู้เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อนําไปขยายผลด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการตลาดต่อไป

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อาศรมวงศ์สนิท จ.นครนายก

สถานที่แห่งนี้เป็นที่แสวงหามิติที่ลึกซึ้งทางจิตวิญญาณของ คนรุ่นใหม่ และเป็นที่พักในยามเหนื่อยล้าของนักกิจกรรมทางสังคม เริ่มต้นผ่านสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่าง “แพชักรอก” ที่จะพาข้ามฟากฝังคลอง ไปเยือนในทีที่รถยนต์เข้าไม่ถึง!

อ่านรายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยวเกษตรบ้านสามเหลี่ยม จ.สุพรรณบุรี

หมู่บ้านนี้มีการพึ่งพาตัวเองอย่างเข้มแข็ง และดำเนินชีวิตด้วยวิถีเกษตรผสมผสานอย่างกลมกลืน ในหนึ่งปีไม่มีเดือนไหนที่เสียไโดยเปล่า

อ่านรายละเอียด
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย จ.เลย

ที่บ้านบ่อเหมืองน้อย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย นักท่องเที่ยวสามารถมาเรียนรู้การเกษตรกรบนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 600 เมตร

อ่านรายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรบ้านแม่แจ๋ม จ.ลำปาง

ภูเขาโอบล้อมรอบหมู่บ้านแม่แจ๋ม จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี แม้จะไม่มีสัญญาณ โทรศัพท์ แต่ที่นีก็มีอะไรน่าสนใจ เหมาะแก่การพักใจจากความวุ่นวายของโลกภายนอกได้อย่างอบอุ่น

อ่านรายละเอียด
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว

สัญลักษณ์รูปปันควายตัวใหญ่ที่ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว บ่งบอกว่า ได้มาถึงโรงเรียนกาสรกสิวิทย์เรียบร้อยแล้ว

อ่านรายละเอียด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.จันทบุรี

ปัจจุบันป่าชายเลนบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจัดเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และ สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 30 ชนิด

อ่านรายละเอียด