ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวนมาก ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ ก็เป็นแนวคิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืนได้ด้วย

ในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ เป็นจำนวนมาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้คัดสรรสินค้าการท่อง เที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ทั่วทั้ง๕ ภูมิภาค เพื่อเป็นฐานข้อมูลสินค้า การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นทางเลือกใหม่สําหรับผู้เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อนําไปขยายผลด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการตลาดต่อไป

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.จันทบุรี

ปัจจุบันป่าชายเลนบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจัดเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และ สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 30 ชนิด

อ่านรายละเอียด
แหล่งเกษตรบ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

บนผืนดินบนภูเขา มีการจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการทดน้ำเข้าไปเพื่อทีานาขันบันได เกิดเป็นทุ่งข้าวเขียวขจี ที่ให้ทั่งผลผลิต และทัศนียภาพอันตระการตาดึงดูดให้เข้าไปสัมผัส นาข้าวขั้นบันได

อ่านรายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรบ้านแม่แจ๋ม จ.ลำปาง

ภูเขาโอบล้อมรอบหมู่บ้านแม่แจ๋ม จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี แม้จะไม่มีสัญญาณ โทรศัพท์ แต่ที่นีก็มีอะไรน่าสนใจ เหมาะแก่การพักใจจากความวุ่นวายของโลกภายนอกได้อย่างอบอุ่น

อ่านรายละเอียด
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาขยายผลตามโครงการพระราชดำริ จ.ลพบุรี

ภายใต้ความสงบร่มรื่น ร่มเงาไม้ใหญ่ อากาศถ่ายเท ลมพัดเย็นสบาย มีทุ่งหญ้า มีแหล่งน้้ำ  มีพื้นที่ เพาะปลูกพืชสวนหลากหลายชนิด ทําให้สัมผัสได้ถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย

อ่านรายละเอียด
สวนลุงโชค จ.นครราชสีมา

ด้วยความรู้ที่มีอยู่เดิมจากการศึกษาทางด้านเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลุงโชคจึงนำความรู้ด้านวนเกษตรเกียวกับไม้หลายระดับ ทั้งไม้ชั้นบน ชั้นกลาง ชั้นล่าง และเหง้าไม้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์

อ่านรายละเอียด
หมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช

วิกฤตน้้ำเมื่อปี 2539 สร้างความเสียหายทางการเกษตรอย่างรุนแรง แต่ชาวคีรีวงก็ยังมีจิตใจที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะยืนหยัดเพื่อพัฒนาบ้านเกิด

อ่านรายละเอียด