ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวนมาก ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ ก็เป็นแนวคิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืนได้ด้วย

ในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ เป็นจำนวนมาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้คัดสรรสินค้าการท่อง เที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพอยู่ทั่วทั้ง๕ ภูมิภาค เพื่อเป็นฐานข้อมูลสินค้า การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นทางเลือกใหม่สําหรับผู้เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อนําไปขยายผลด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการตลาดต่อไป

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบัวเทิง จ.อุบลราชธานี

บ้านบัวเทิง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่อายุเกีอบ 180 ปีหรือตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2372  ส่วนชื่อนั้นสอดคล้องกับที่ตั้งคือ “หนองบัว” กับ “เทิง” ที่แปลว่าที่สูง ด้วยความที่สภาพพื้นที่ เหมาะสมกับการทําการเกษตรและเพาะปลูก  

อ่านรายละเอียด
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สุรินทร์

ด้วยความที่อาจจะเห็นจนชินตากับผ้าไหมอันทรงคุณค่าของไทย และรู้กรรมวิธีเพียงคร่าวๆ เท่านั้นว่าไหมทำมาจากหนอนไหม แต่หากได้มาสัมผัสทั้งกระบวนการด้วยตนเอง

อ่านรายละเอียด
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อเป็นการระลึก ในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทําการรวบรวมและพัฒนาพันธุ์พืชพื้นบ้าน

อ่านรายละเอียด
หมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช

วิกฤตน้้ำเมื่อปี 2539 สร้างความเสียหายทางการเกษตรอย่างรุนแรง แต่ชาวคีรีวงก็ยังมีจิตใจที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะยืนหยัดเพื่อพัฒนาบ้านเกิด

อ่านรายละเอียด
เขาค้อ ทะเลภู จ.เพชรบูรณ์

ที่เขาค้อทะเลภู มีทั้งที่ดินจัดสรร และรีสอร์ทสำหรับผู้มาเยือน แต่ใจความหลักนั้นคือ สวนสมุนไพร ทีเสมือนเป็นโรงพยาบาลธรรมชาติ ที่ถูกป้อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูป จากความรู้ความสามารถของพีชายคุณ สุนันท์

อ่านรายละเอียด
แหล่งเกษตรบ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

บนผืนดินบนภูเขา มีการจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการทดน้ำเข้าไปเพื่อทีานาขันบันได เกิดเป็นทุ่งข้าวเขียวขจี ที่ให้ทั่งผลผลิต และทัศนียภาพอันตระการตาดึงดูดให้เข้าไปสัมผัส นาข้าวขั้นบันได

อ่านรายละเอียด